تبلیغات
باغ بی برگی - آن شب...
آن شب...

 

"بایست" -تو گفتی-

ایستاده - آماده ی شنیدن بودم

سکوت تو

انتظار من

             فکر تو

             نگاه من

آن شب ذهنت چه رنگی ساخت برای حرفهایت؟

سکوت تو

انتظار من

گفتم: نترس پرده را تا انتهای دنیا کشیده ام...

"برمی گردم"

و رفتی...

- قدمهایت لرزان،مردمک چشمهایت هم-

ماندم در انتظار

           - خالی این خیابان ها را قدم زدم

                                            - سخت بود

شب رفت...

و تو برگشتی

- این بار محکم و با لبخند -

                             و من شنیدم آنچه با تو بودن را برایم رج زد...