تبلیغات
باغ بی برگی - خط و نشان
خط و نشان

این خط ، این نشان

دلت

برای هیچكس به اندازه من

تنگ نخواهد شد

برای نگاه كردنم

برای خندیدنم

برای بوسیدنم

برای تمام لحظه هایی كه

آمدی و شعر من شدی

روزی كه نیستم

دلت

برای همه اینها

تنگ خواهد شد