تبلیغات
باغ بی برگی - فال شب یلدا
فال شب یلدا

بجان او که گرم دسترس به جان بودی          کمینه پیشکش بندگانش آن بودی
بگفتمی که بها چیست خاک پایش را          اگر حیات گرانمایـه جاودان بــودی
به بندگــی قدش سرو معتـرف گشتــی          گرش چو سوسن آزاده ده زبان بودی
بخـواب نیز نمی بینمش چه جای وصال          چو این نبود و ندیدیم باری آن بودی
اگـــر دلــم نشـدی پای بنـــد طــــره او          کیش قرار در این تیره خاکدان بودی
بـرخ چو مهر فلک بی نظیــر آفاقست          بدل دریغ که یک ذره مهربان بودی
در آمــدی ز درم کاشکی چو لعمـه نــور          که بر دو دیده ما حکم او روان بودی
ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی
اگر نه همدم مرغان صبح خوان بودی